Banja Kllokotit

Elektroterapia

Elektroterapia është lëmi e terapisë fizikale, e cila për qëllime terapeutike shfrytëzon lloje të ndryshme të rrymave elektrike.

Përshkrimi karakteristikave

 Rrymat në terapi fizikale ndahen në:

-Rrymat konstante, njëkahëshe apo gallavanike

-Rrymat diadinamike apo të moduluara me frekuencë prej 50-100 Hz qe janë rryma me frekuencë te ulët.

-Rrymat e Leducit me frekuence prej 140 Hz qe i takojnë rrymave me frekuencë të ulët.

-Rrymat interferente apo endogjene me frekuencë prej 4000Hz ku numërohen edhe si rryma me frekuencë te mesme.

-Rrymat me frekuencë te larte prej 0,5-4000 MHz te cilat në organizëm shndërrohen ne energji te nxehtësisë.

Avancimet  teknologjike  kanë shtuar edhe mundësinë më të madhe të përdorimit të aparaturave moderne, të cilat i mundësohet fizioterapeutit të ketë qasje me të lehtë dhe veprim më të denjët ndaj sëmundjes së pacientit.

Rrymat gallvanike

Janë rryma që janë përdorur ndër vite. Përdorimi i këtyre rrymave bënë që në organizmin e njeriut të ketë veprim fizik, ku është provokuar lëvizja e joneve në drejtim të elektrodave që kanë ngarkesë të kundërt elektrike, si pasojë e kësaj, vije deri te çrregullimin e koncentrimit të joneve në dy anët e  membranës qelizore, si dhe vije te reaksioni kimik, kështu që ndërron PH e mjedisit në kuptim të rritjes  së aciditetit nën anodë dhe bazicitetit nën katodë. Në lëkur dhe inde të thella në lidhshmërinë mund të konstatohet veprim në nervat vazo-motrorik dhe veprim në nervat senzitiv.

Indikacionet

 • Gjendjet postraumatike pa dëmtime të lëkurës (hemeatom kontezion etj)
 • Sëmundjet okolozive të arterieve të gjymtyrëve-Morbus Raynoud.
 • Gjendjet pas trombozave të venave
 • Neuralgjitë, radikulopatite, neuropatite, mialgjitë
 • Paraliza periferike të nervave
 • Sëmundjet reumatizmale (degjenerative, inflamatore në bazë të remisionit ekstra-artikular).

Kundraindikacionet

 • Gjakderdhja
 • Inflamacioni akut
 • Dyshimi në proceset malinje
 • Gjendjet fibrile
 • Dëmtimet e lëkurës
 • TBC te regjionit të aplikimit
 • Dekompenzimi i zemrës
 • Te shtatzënat

Elektroforeza e medikamenteve

Nënkupton futjen trenskutane të barnave nëpërmjet lëkurës intakte në organizëm me ndihmën e rrymave gallvanike, bari i cili përdoret, jep një efekt të mrekullueshëm në regjionin e dhimbjes ku edhe nuk bënë dëme në pjesën e organeve të brendshme, gjate aplikimit nuk ka dhimbje, përdoren ampula të veçanta siç janë lidocain, novakin, dhe diclofen etj. Zakonishtë kohezgjatja është 5-10 minuta.

Indikacionet

 • Mundësia e veprimit lokal te patologjitë e lokalizuara në sipërfaqe
 • Reumatizmi ekstra articular
 • Reumatizmi articular
 • Artriti rheumatoid
 • Crregullimet e qarkullimit

Rrymat diadinamike

Këto rryma përdorin frekuencë të ulët 50-100 Hz, me 5 modulacione të ndryshme dhe efekte të mira në organizëm siç janë CP,MF,DF,LP,RS.

Indikaconet

 • Crreullimet në qarkullimin periferik arterial
 • Gjendjet pas trombozave
 • Spasmin muskular
 • Neuralgjit
 • Mialgjit
 • Neuropatit
 • Semundjet reumatizmale etj.

Rrymat interferente

Këto rryma përdorin një frekuencë prej 4000 HZ, dhe quhen rryma me frekuencë të mesme.

Përdorimi i këtyre rrymave sjell një benefit të madh te pacienti siç janë:

Indikacionet

 • Gjendjet postraumatike te nyejve, muskujve ,tetivave, pa dëmtime të lëkurës
 • Lëndimet sportive
 • Sëmundjet reumatizmale
 • Lëndimet e thyerjeve te kockave
 • Morbus sudeck- mos ngjitja e ashtit brenda 6 muajve
 • Inplantet e nyeve siq jane endorotezat , osteosintezat , pllakat te ndryshme gjate inplanteve etj.

 Terapia Elekotrostimulare

Terapia zë vend të veçantë në terapi fizikale. Kjo terapi përdor rryma impulsive që tregojnë se nuk është rrymë e vazhdueshme, por mes rrymave ka ndërprerje. Zakonisht përdoret te pacientët të cilët testi manuel muskular është 0 deri 1.Metda eletrostimualtive ngacmon muskujt duke arrit kontraksione muskulare dhe duke i ngacmuar impulset nervore që qojnë në rregullimin e tyre nëpër aksone.

Indikacionet

 • Përdoret te dëmtimet e nervave dhe sistemit osteomuskular
 • Të dëmtimet e nervave motorik- paralizat periferike
 • Te dëmtimet e motoneuronit qendror –paraliza qendrore
 • Dëmtimet e sistemeve tjera urologjike, gjinekologjike, okolistike etj                            

      TENS

Kjo rrymë është në kuadër të rrymave stimulative, ku zakonisht përdoret për ndaljen e dhimbjes te pacient.

Indikacionet

 • Dhimbjet post operative
 • Dhimbjet në gjendjet gjinekologjike gjatë lindjes
 • Dhimbjet iofaciale.
 • Dhimbjet e dhëmbit etj.