Na kontaktoni per rezervime ne: +381 (0) 280 385 041, +381 (0) 280 385 001
+377 (0) 44 935 935, +377 (0) 45 935 935, Tel/Fax: +381 (0) 280 385 355

Stafi

Mjekët në Qendrën për mjekësi fizikale dhe rehabilitim "Banja e Kllokotit"

  • Dr.Shahsivar Musliu - Specialist i mjekësisë fizikale dhe rehabilitimit
  • Dr. Aziz Zubaku - Specialist-Neuropsikiater
  • Prof. dr. Hajrije Hundozi-Hysenaj - Specialist-Fiziater-gerantolog
  • Fatime Bllacaku-Haxholli - Specialist-fiziater
  • Dr.Fatmir Zejnullahu - Specialist-fiziater
  • Dr. Nijazi Sahiti - Specialist-internist
  • Hidajete Pira - Specialist i Mjkësisë familjare

Stafi i motrave perbehet prej 18 puntoreve ku si kryemoter është Arianita Uka

Stafi i Fizioterapise perbehet nga 31 fizioterapeut ku 2 prej tyre jane magjister te fizioterapise, 10 prej tyre jane te diplomuar ne bachelor-Fizioterapi dhe 19 jane teknik te Fizioterapisë.